Kliknutím „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýze používání webu a pomoci při našem marketingovém úsilí. Prohlédněte si naše Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky společnosti FINEPACK SE

Účelem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky společnosti FINEPACK SE je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.

Správce osobních údajů FINEPACK SE
IČO: 06434941
společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. H 2020
Adresa: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Prague 5
Telefon: +420 732 111 001
E-mail: info@finepack.com

Toto Prohlášení pro ochranu osobních údajů se týká zpracování osobních údajů zákazníků společnosti FINEPACK SE, jejich zástupců či kontaktních osob a zájemců o služby, a to vždy v rozsahu zákonnosti zpracování osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 25. 5. 2018 a je vydáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Kategorie a zdroje osobních údajů

V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti FINEPACK SE dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje. Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy a to zejména:

- akademický titul
- jméno a příjmení
- název obchodní firmy
- datum narození
- IČO, DIČ
- adresa trvalého pobytu
- adresa sídla nebo místa podnikání
- fakturační adresa
- identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
- identifikační údaje plátce vyúčtování
- bankovní spojení

V případě smluv na jednorázové plnění služby je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

2. Kontaktní údaje

- jméno a příjmení
- kontaktní telefonní číslo
- kontaktní e-mail
- číslo identifikačního dokladu
 
3. Údaje o odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce

- druh a specifikace poskytované služby nebo zboží
- objem poskytnutých služeb a jejich cena
- zákaznický segment
- informace o platební morálce

4. Údaje z komunikace mezi společností FINEPACK SE a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi naší společností FINEPACK SE a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem v naší společnosti nebo jiném přímém kontaktu (písemná nebo elektronická komunikace).

5. Zaslání vašeho životopisu

V případě, že budete reagovat na naše pracovní inzeráty a zašlete nám vaše kontaktní údaje a životopis, budeme tyto osobní údaje zpracovávat po dobu výběrového řízení. Poté údaje smažeme, pokud s vámi neuzavřeme smlouvu nebo nám nedáte souhlas s ponecháním inzerátu pro další výběrová řízení. Takové zpracování umožňují právní předpisy, jedná se o zpracování z důvodu jednání o smlouvě.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu společnosti FINEPACK SE, na základě zákonných povinností (bez souhlasu) a pro jiné pouze na základě souhlasu, který je možné kdykoli odvolat.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů společnosti FINEPACK SE je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

Poskytování služeb provozovaných společnosti FINEPACK SE plnění smlouvy
Vyúčtování za služby pplnění smlouvy
Plnění zákonných daňových povinností cplnění zákonných povinností
Účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány plnění zákonných povinností
Evidence a vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory oprávněný zájem
Procesy spojené s identifikací zákazníka plnění smlouvy
Evidence smluv oprávněný zájem

Vaše osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tzn. do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem a daňové povinnosti, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Způsob zpracování osobních údajů

Ve společnosti FINEPACK SE nedochází k automatizovanému rozhodování, čímž je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro zákazníky právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). O takovém zpracování osobních informací vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

Zabezpečení informací

Naše společnost podniká preventivní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou či zničením. Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu informačních systémů, na nichž jsou uloženy vaše osobní údaje. V rámci společnosti jsou všechna data uložena na technických zařízeních chráněná omezeným přístupem (uživatelské jméno a heslo) a šifrováním dat. Od našich obchodních partnerů, dodavatelů a poskytovatelů služeb vyžadujeme smluvní formou ochranu vašich osobních údajů. Máme zavedeny postupy pro řešení incidentů v oblasti zabezpečení údajů a pro dodržování zákonných požadavků platných pro odhalování, zpracování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Uchovávání

Vaše osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tzn. do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem a daňové povinnosti, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, pokud tento souhlas neodvoláte. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po ukončení takového procesu, pokud je to nezbytné v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo potenciálním sporem (např. potřebujeme tyto osobní údaje k určení nebo obhajobě právních nároků); v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat až do ukončení takového sporu.

Předání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii.


Vaše osobní údaje nebudou přeneseny mimo území České republiky. Uvedené neplatí v případě Vašeho výslovného souhlasu s takovým přenosem Vašich osobních údajů do zahraničí, resp. za účelem poskytnutí objednaných služeb v zahraničí.

Komu předáváme vaše osobní údaje.

Jako správce osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje. To znamená, že musíme mít účel, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme. Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů (zdravotní pojišťovny, FÚ, ČSSZ). Dále se jedná o případy poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení.

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: [např. účetní poradci, externí auditoři, advokáti a advokátní kanceláře, společnosti zabývající se inkasem pohledávek a subdodavatelé). Se všemi zpracovateli jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře.

Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

COOKIES

Naše webové stránky využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).

Tyto stránky používají pouze dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace. Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Chrome Firefox Internet Explorer
Opera List Safari
Microsoft Edge Android

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Práva zákazníků společnosti FINEPACK SE

Dle nařízení má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

Právo na odvolání souhlasu

- Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a statistické zpracování.

- Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě účelu zprostředkovat Vám pracovní nabídku, je Vašim právem toto zpracování odvolat.

- Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat.

Právo na přístup

- Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování.

- V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů a to bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více takových požadavků, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

Právo na opravu

- Našim zájmem je o Vás uchovávat aktuální informace, jedině tak jsme schopni Vám zasílat relevantní pracovní nabídky a pomoci se tak v kariérním životě posunout dál. Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje aktualizovali.

- Své údaje si částečně můžete aktualizovat sami, a to v přihlašovací sekci na našich stránkách.

Právo na přenositelnost

- Můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

- V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Právo na výmaz

- Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

-- Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

-- Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;

-- Odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;

-- Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V takovém případě bez dalšího prodlení přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat;

-- Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;

-- Existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

-- Zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být zcela vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V takovém případě budou minimalizovány na nezbytné minimum.

Právo na stížnost

- V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu.

Tato práva můžete uplatnit bezplatně prostřednictvím kontaktů uvedených níže. Společnost FINEPACK SE však může účtovat přiměřený poplatek za takové žádosti, které jsou zřejmě nepodložené nebo nepřiměřené, a to zejména z důvodu jejich opakování, nebo na ně odmítnout reagovat. V některých případech může společnost FINEPACK SE odmítnout konat nebo může vaše práva omezit, např. pokud je pravděpodobné, že by vaše žádost měla nepříznivý dopad na práva a svobody společnosti FINEPACK SE, ohrozila uplatňování nebo vymáhání zákona, zasáhla do probíhajícího nebo budoucího soudního sporu nebo byla v rozporu s příslušnými zákony.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7
Telefon: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Webové stránky: https://www.uoou.cz

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je společnost FINEPACK SE. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem

Správce osobních údajů - FINEPACK SE:
Adresa: Drtinova 557/10, 150 00 Prague
Telefon: +420 732 111 001
E-mail: info@finepack.com

Pro rychlejší a kvalitnější zpracování Vašich žádostí si vás dovolujeme požádat, abyste využili formuláře, který naleznete ke stažení ZDE.