ALGEMENE VOORWAARDEN

of

Fine Pack SE

1. Inleidende bepalingen

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’ genoemd) regelen de rechtsverhoudingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst (hierna ‘Overeenkomst genoemd) afgesloten tussen Fine Pack SE,

1.2. KvK-nummer / Ondernemingsnummer: 064 34 941, gevestigd op het adres 106 00 Praag 10, Za Potokem 46/4, ingeschreven in het handelsregister van de stad Praag, deel H, blad 2020, (hierna ‘Verkoper’ genoemd) en tussen een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, m.a.w. een ondernemer die een handels- of beroepsactiviteit uitoefent (hierna ‘Koper’ genoemd) 

1.3. De Voorwaarden regelen de rechten en plichten van de partijen bij het gebruik van de website van de Verkoper die online toegankelijk is via www.finepack.com (hierna ‘Website genoemd).

1.4. De  Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Indien de Voorwaarden ook in een andere taal dan in het Tsjechisch opgesteld zijn, dan is bij een afwijking alleen de Tsjechische versie van toepassing. De Voorwaarden mogen niet door de Koper en andere personen gebruikt worden.

1.5. Mochten er verschillen voorkomen tussen de Overeenkomst en de formulering van de Voorwaarden, dan prevaleert de tekst van de Overeenkomst.

1.6. De Verkoper behoudt zich het recht om deze Voorwaarden te allen tijde om juridische, regelgevende of veiligheidsredenen te wijzigen of aan te passen. De rechten en plichten van de partijen vloeien voort uit de Voorwaarden, en worden van kracht op de datum van sluiting van de Overeenkomst, tenzij de Koper akkoord gaat met gewijzigde en aangepaste Voorwaarden. Door zich akkoord te verklaren met de nieuwe Voorwaarden maken deze automatisch deel uit van de Overeenkomst en worden ze van kracht op de dag, waarop een dergelijk akkoord voor de nieuwe Voorwaarden in werking treedt. 

1.7. De rechtsverhouding tussen de Verkoper en de Koper wordt geregeld via het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (hierna ‘Verdrag’ genoemd), met uitzondering van de artikelen 9, 16, 19, 20, 21, 46, 50. Bij tegenstrijdigheid tussen het Verdrag en de Voorwaarden of de Overeenkomst prevaleert de tekst van de Overeenkomst.

2. Sluiten van de Overeenkomst

2.1. Door de Overeenkomst verbindt de Verkoper zich ertoe de goederen aan de Koper te leveren en zo de eigendomstitel m.b.t. deze goederen aan de Koper over te dragen. De Koper verbindt zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen en de Verkoper verbindt zich ertoe de overeengekomen aankoopprijs en verzendkosten te betalen, tenzij de Koper op eigen kosten voor de verzending zorgt. 

2.2. De rechtsgeldige Overeenkomst wordt als volgt gesloten:

2.2.1. Door e-mail via het mailadres van de Verkoper, namelijk info@finepack.com;

2.2.2. In een papieren vorm via een verzendinstantie. 

2.3. Sluiting van de Overeenkomst via e-mail:

2.3.1. Nadat de Koper een prijsofferte aangevraagd heeft, krijgt hij van de Verkoper via e-mail een schriftelijke voorstel (hierna ‘Voorstel) toegestuurd voor het sluiten van de Overeenkomst.  

2.3.2. De Overeenkomst wordt gesloten en treedt in werking op het moment dat de Koper het Voorstel middels een mailbericht aanvaardt.

2.3.3. Als de Koper ten aanzien van het Voorstel een voorbehoud of afwijzingen heeft, dan zal de Verkoper een nieuw Voorstel sturen dat als een nieuwe versie van de Overeenkomst gezien wordt. In een dergelijk geval wordt de Overeenkomst pas afgesloten, nadat de Koper het nieuwe Voorstel aanvaardt. Dit is niet van toepassing als de Verkoper de afwijzingen van de Koper op het Voorstel aanvaardt.

2.3.4. Tenzij anders vermeld is de geldigheid van het Voorstel bepaaltd op 14 kalenderdagen na de verzending ervan door de Verkoper.

2.4. Sluiting van de Overeenkomst in een papieren vorm via een verzendinstantie:

2.4.1. Is gelijk aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2.3.

2.4.2. De bezorging geschiedt als beschreven in art. 12.4.

2.5. Als de Koper in zijn antwoord op het Voorstel om een specifieke (vaste) leveringsdatum verzoekt, dan zal de Verkoper overeenkomstig artikel 2.3.3. hiermee uitdrukkelijk akkoord moeten gaan.

2.6. Voordat de Koper het Voorstel bevestigt en accepteert, kan het door de Verkoper ingetrokken worden. De intrekking dient te geschieden op dezelfde wijze als waarop het Voorstel aan de Koper bezorgd is.

2.7. Alle prijzen in het Voorstel en op de Website zijn exclusief BTW. Als de prijs inclusief BTW is, dan wordt dit nadrukkelijk vermeld met het bijschrift ‘inclusief BTW’ of ‘met BTW’. 

2.8. Er dient op te worden gelet dat de Overeenkomst in bepaalde gevallen niet gesloten kan worden. Met deze gevallen wordt bedoeld dat als bestelde producten, of producten opgenomen in het Voorstel, per vergissing – door een systeemfout van de Verkoper – onjuist geprijsd werden. In een dergelijk geval zal de Verkoper onmiddellijk contact opnemen met de Koper en een geldig Voorstel doen.

3. Levering en transport

3.1.De leveringstermijn van de goederen wordt vóór sluiting van de koopovereenkomst door de verkoper aan de koper meegedeeld. Indien deze termijn niet door de verkoper werd meegedeeld en er geen schriftelijk door de partijen goedgekeurd tijdsschema voor de levering van goederen bestaat, dan wordt de verkoper geacht de goederen aan de koper te leveren binnen een termijn, die overeenkomt met de gebruikelijke tijd voor het productieproces en de levering van goederen. Indien de procedure werd gevolgd volgens de bovenstaande zin, is de koper niet gerechtigd de aanvaarding van de goederen (of een deel daarvan) te weigeren met als reden, dat de levering te vroeg is. De leveringstijd begint te lopen na goedkeuring van de auteurscorrecties, vervaardiging van een GMG-print of een fysiek 1:1 monster volgens art. 9, naargelang wat het laatst gebeurt. Indien de uitvoering door de verkoper stapsgewijs plaats dient te vinden, moet de koper de verkoper vóór sluiting van de koopovereenkomst een uitdrukkelijk verzoek met de termijnen van de afzonderlijke leveringen toesturen in de vorm van een tijdsschema. Indien de verkoper akkoord gaat met dit schema, zal het uitdrukkelijk vermeld worden in de bestelling/koopovereenkomst. De partijen komen derhalve uitdrukkelijk overeen, dat alle voorafgaande communicatie inzake de leveringstermijn vermeld moet worden in de bestelling/koopovereenkomst. Anders wordt er geen rekening mee gehouden.

3.2. De verkoper informeert de koper vóór verzending van de goederen altijd over de exacte leveringstermijn en de partijen zullen het leveringsadres onderling bevestigen. Indien de koper geen medewerking verleent inzake de bevestiging van het leveringsadres of zonder objectieve ernstige reden meldt de goederen niet te zullen aanvaarden, is de verkoper gerechtigd de goederen zonder instemming of medewerking van de koper aan de koper te leveren. Door weigering van de goederen door de koper (bij een werkelijke poging tot levering, weigering van de levering per e-mail of schriftelijk) worden de goederen beschouwd als correct geleverd en is de verkoper gerechtigd betaling van de aankoopprijs, schadevergoeding in de vorm van de transportkosten voor retournering van de goederen naar de verkoper en opslaggeld te eisen conform punt 3.5. van dit artikel.

3.3. Indien zich geen belemmeringen voor de levering van goederen voordoen, is de verkoper verplicht de goederen te leveren binnen de afgesproken termijn of binnen een termijn, die redelijk is met het oog op de aard van de goederen en de plaats van levering. De verkoper is gerechtigd de goederen eerder te leveren. In dat geval is de koper niet gerechtigd de goederen te weigeren. Als objectieve belemmeringen voor de levering van de goederen worden alle omstandigheden beschouwd, die buiten de controle van de verkoper liggen, met name bedrijfsstoringen, problemen met het transport van de goederen van de leverancier van de verkoper, stakingen, uitsluitingen, overmacht, vertraging samenhangend met douaneprocedures e.d. Indien de goederen later door de verkoper worden geleverd om redenen vermeld in de voorgaande zin, is de koper niet gerechtigd de aanvaarding van de goederen te weigeren, zich terug te trekken uit de overeenkomst of enige compensatie van de verkoper te eisen.

3.5. Indien de koper de goederen niet aanvaardt op de door hem bepaalde plaats en het onderwerp van de verkoop daarom herhaaldelijk of op andere wijze dan afgesproken moet worden bezorgd, is de koper verplicht de kosten verbonden met de herhaaldelijke bezorging of bezorging op andere wijze te betalen. Indien de koper de goederen niet aanvaardt, is de verkoper gerechtigd de koper opslagkosten in rekening te brengen ter hoogte van 0,5% van de aankoopprijs excl. btw per dag, tot aan de dag van aanvaarding van de goederen, minimaal echter CZK 220,- excl. btw per pallet en aangevangen dag van vertraging.

3.6. De Verkoper behoudt zich het recht voor op een gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst.

3.7. De Koper ontvangt steeds de werkelijk geproduceerde hoeveelheid aan producten, volgens de toleranties volgens artikel 11 van de Voorwaarden.

3.8. De verzendprijs wordt in het Voorstel vermeld.

3.9. Als de bestelling op pallets geleverd wordt die de Koper niet retourneert, zal er voor elk geleverd pallet 200 CZK zonder BTW gerekend worden. De Koper verbindt zich ertoe om alleen de pallets te retourneren volgens het type en in de kwaliteit die overeenkomen met die van de pallets die door de Verkoper meegeleverd werden. In een ander geval heeft de Verkoper het recht om de paletten van de Koper te weigeren.

3.10. De goederen worden meestal in kartonnen dozen verzonden met de standaardafmetingen zoals die gebruikt worden door de Verkoper. Het aantal producten per karton kan variëren. De kartons worden echter steeds zorgvuldig gevuld, met het oog op nuttige  ruimte. De kartons zijn meestal voorzien van labels met basisinformatie over de inhoud: productbenaming en -type, het aantal artikelen, alsook de identificatie van de Koper e.d. Indien de Koper specifieke vereisten heeft voor het labelen, verpakken of markeren van kartons, dient hij de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen vóór sluiting van de Overeenkomst. Aanvragen van dergelijke aard die geplaatst worden na sluiting van de Overeenkomst kunnen door de Verkoper geweigerd worden. De producten worden dan geleverd volgens de standaardvoorwaarden van de Verkoper. De Verkoper behoudt zich echter het recht om de verpakking, markering of labeling op een andere manier uit te voeren, afhankelijk van de aard van de goederen.

4. Eigendomsovergang en risico-overdracht
4.1.
De Koper wordt pas nadat de aankoopprijs volledig is betaald de rechtmatige eigenaar van de bestelde producten.

4.2. Als de bestelling door de Verkoper geleverd wordt of als de Koper de bestelling bij de Verkoper in ontvangst neemt, dan gaat het risico voor schade op de Koper over op het moment dat hij de bestelling in ontvangst neemt. Wordt de levering door de Koper verzorgd, dan zal het risico voor schade op hem overgedragen worden op het moment van aanneming van de bestelling door de eerste vervoerder. Als de levering gedeeltelijk door beide partijen gedragen wordt, of als de bestelling afgeleverd wordt bij een derde partij, dan gaathet risico over op de vervoerder of de ontvangende derde partij.

4.3. Als de bezorgkosten niet aan de Koper doorberekend worden, dan gaat de aansprakelijkheid voor beschadiging over op de eerste vervoerder.

4.4. Wordt de bestelling door de Koper niet op de juiste manier en tijdig in ontvangst genomen, dan gaat de aansprakelijkheid voor beschadiging van kracht op het moment dat de bestelling in ontvangst genomen had moeten worden.

4.5. Is de schade aan de bestelling ontstaan nadat de aansprakelijkheid voor beschadiging op de Koper overging, dan dient hij de afgesproken aankoopprijs te betalen.

5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Alle bedragen en een eventuele voorschotten dienen te worden betaald door overschrijving op de rekening van de Verkoper tegen de vervaldata vermeld in de Overeenkomst. 

5.2. Alle kosten die de betaling met zich meebrengt (bijv. bankkosten) zijn voor rekening van de Koper.

5.3. De factuur geeft de aankoopprijs weer die overeenkomt met de daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid en die overeenstemt met de gebruikte techniek (zoals beschreven in art. 11 van de Voorwaarden).

5.4. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de datum van levering van de bestelling of na de datum waarop de levering diende te geschieden. De voorschotten op het te betalen bedrag moeten binnen 5 dagen na de datum van ontvangst van de factuur betaald worden.

5.5. Met de Overeenkomst verbindt de Koper zich er toe dat als hij niet overgaat tot betaling op afgesproken vervaldag, hij aan de Verkoper een verwijlinterest van 0,1% per dag verschuldigd is. 

5.6. Bij achterstallige betalingen kan de Verkoper betaling van zijn factuur via voorschotten opvragen of hij kan de betalingstermijn inkorten of eventueel andere garanties van de Koper eisen.

5.7. Overeenkomstig de geldige wettelijke voorschriften zal bij alle bedragen BTW gerekend worden.

5.8. Invordering van vergoeding van niet-betaalde facturen verjaart na de periode van vijf jaar.

5.9. Tenzij anders overeengekomen, zal de Verkoper een factuur opstellen die binnen 14 dagen na de verwachte leveringsdatum van de bestelling betaald dient te worden. De Verkoper mag een voorschot vragen waarvoor hij een factuur zal opstellen. De voorschotfactuur moet binnen 5 dagen na ontvangst ervan betaald worden. De Koper gaat ermee akkoord dat facturen via e-mail verzonden worden. De Verkoper kan de productie en de voorbereiding van de bestelling pas na de betaling van de voorschotfactuur starten, waardoor de leveringstermijn verlengd wordt en pas aanvangt na betaling van de voorschotfactuur.

5.10. De Koper is niet gerechtigd om zijn vorderingen eenzijdig te staken, behalve in het kader van reclamaties die door de rechtbank erkend werden.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De Koper is verplicht om zijn bestelling na de ontvangst te inspecteren. Indien hij een mechanische schade aan de verpakking ontdekt, dient hij onverwijld de toestand van zijn bestelling te controleren en in geval van schade een schadeformulier in te vullen en dit aan de koerier of chauffeur van de vervoerder mee te geven. Het ingevulde schadeformulier zal dienen om de gebreken bij de Verkoper te melden. Bij dergelijke ingebrekestelling heeft de Koper recht op een gepaste korting op het aankoopbedrag of levering van producten naar keuze. De keuze van vervangproducten dient reeds in het schadeformulier vervat te worden, anders vervalt deze mogelijkheid tot tegemoetkoming.

6.2. Alle mogelijke aansprakelijkheidsclaims dienen schriftelijk bij de Verkoper ingediend te worden op het adres van de vestigingsplaats van de Verkoper of via e-mail naar info@finepack.com.

6.3. Indien de goederen werden geleverd in een andere hoeveelheid, kwaliteit en uitvoering dan bepaald door de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden (m.n. art. 11), is de koper verplicht aansprakelijkheid voor gebreken binnen 5 werkdagen na overname van de goederen bij de verkoper te claimen, en binnen deze termijn tevens het gebrekkige onderwerp van verkoop en de vrachtbrieven aan de verkoper te overleggen. Indien binnen deze termijn geen gebreken worden geclaimd, worden de goederen als correct geleverd beschouwd. Indien de goederen volgens de voorgaande zin als correct geleverd worden beschouwd, is de koper niet gerechtigd om gebreken te claimen voor volgende leveringen van dezelfde goederen, indien deze identiek zijn aan de goederen, die als correct geleverd werden beschouwd. Indien binnen het kader van het claimen van gebreken of andere handelingen van de partijen de specificatie van de goederen wordt aangepast, vervangt de nieuw overeengekomen specificatie de oorspronkelijk overeengekomen specificatie volledig voor de toekomstige leveringen. Alle wijzigingen volgens de voorgaande zin vereisen echter een uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.

6.4. De partijen verklaren uitdrukkelijk, dat zij zijn overeengekomen, dat de op grond van de gesloten koopovereenkomst vervaardigde goederen de in art. 11 vermelde afwijkingen of toleranties mogen vertonen, die voor de doeleinden van de koopovereenkomst niet als gebreken worden beschouwd. De koper verklaart, dat hij zich ervan bewust is, dat het claimen van gebreken enkel mogelijk is binnen het kader van de wederzijds bevestigde specificatie van de goederen; indien de koper eisen stelt aan de goederen, die niet voortvloeien uit de wederzijds bevestigde specificatie en waarvan de verkoper tijdens de sluiting van de overeenkomst niet op de hoogte hoefde te zijn, dan wordt niet-naleving van een dergelijke eis door de verkoper niet beschouwd als gebrekkige prestatie, maar betreft het een onberispelijke prestatie in overeenstemming met de koopovereenkomst.

6.5. Alle reclamaties worden behandeld in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek en andere bindende wettelijke voorschriften. Als een geleverd product gebreken vertoont, dan wordt de schade als volgt gecompenseerd: levering van ontbrekende stukken, een aangepaste korting op het betaalde bedrag of herstel van andere gebreken.

6.6. Een reclamatie doet geen afbreuk aan de verplichting van de Koper om het aankoopbedrag te betalen.

6.7. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele inbreuken op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving die betrekking zou kunnen hebben op de ontvangen ontwerpen.

7. Herroepingsrecht

7.1. De Verkoper kan de Overeenkomst opzeggen als de producten niet beschikbaar zijn, niet binnen de overeengekomen termijn geleverd kunnen worden of niet tegen de overeengekomen prijs aangeboden kunnen worden (bijv. door prijsverhoging van het invoermateriaal) of indien de Koper niet akkoord gaat met eventuele aanpassingen van deze aard. Verder kan de Verkoper zijn herroepingsrecht uitoefenen als de Koper niet binnen afgesproken termijn:

  • zijn toestemming geeft voor uitgevoerde correcties
  • zijn noodzakelijke medewerking niet verleent
  • de afgesproken voorschotten niet betaalt en afbetalingen niet verricht (tenzij hij een verzekering- of factoringlimiet heeft). 

In al deze genoemde gevallen zal de Koper een verwijlinterest van 8% van het aankoopbedrag (exclusief BTW) verschuldigd zijn, met een minimaal bedrag van 2.500 CZK (excl. BTW).

7.2. De Koper kan zijn herroepingsrecht toepassen op basis van redenen opgenomen in het Verdrag.

7.3. De Koper kan zijn herroepingsrecht toepassen door het betalen van een ontslagvergoeding van 8% van het aankoopbedrag (exclusief BTW), met een minimaal bedrag van 2.500 CZK (exclusief BTW). Met deze ontslagvergoeding wordt de Overeenkomst ontbonden. Dit herroepingsrecht kan toegepast worden enkel nog voordat de productie van in de Overeenkomst beschreven bestelling plaatsvindt.

8. Bescherming persoonsgegevens

8.1. Bescherming persoonsgegevens houdt zich aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna ‘GDPR Verordening’ genoemd).

8.2. Is de Koper een natuurlijke persoon, dan stemt hij in met de verwerking van de volgende persoonlijke gegevens: achternaam, voornaam, adres, elektronisch communicatieadres, telefoonnummer. De contactgegevens van de beheerder worden vermeld in artikel 1.1 van de Voorwaarden.

8.3. De Koper gaat akkoord met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens teneinde voldoen aan rechten en plichten die uit de Overeenkomst voortvloeien en verband houden met commerciële communicatie en het uitwisselen van informatie met betrekking tot de Verkoper en zijn diensten. Het verlenen van deze toestemming voldoet aan de verwerking van persoonsgegevens zoals vervat in artikel 6, lid 1, letter b) van GDPR-Verordening. Het verzenden van commerciële communicatie en andere informatie valt onder de verwerking van persoonsgegevens volgens de Overeenkomst.

8.4. De Verkoper kan de verstrekte persoonsgegevens verwerken binnen een periode van 10 jaar na het sluiten van de Overeenkomst. De Koper kan zijn toestemming hiervoor te allen tijde intrekken.

8.5. De persoonsgegevens van de Koper kunnen verder gebruikt worden door natuurlijke of rechtspersonen die activiteiten uitvoeren op het gebied van levering, boekhouding, belastingadvies, belangenbehartiging en overheidsinstanties die met de betrekking tot de Verkoper als aansprakelijke entiteiten optreden.

8.6. De Koper kan de beheerder steeds vragen om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens of om deze aan te passen of te verwijderen, de verwerking ervan te beperken, en hij kan een bezwaar tegen de verwerking ervan aantekenen. Tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens kan de Koper een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde het Bureau voor de bescherming van persoonlijke gegevens te 170 00 Praag 7, Pplk. Sochora 27 (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

9. Begrippenlijst – matrijs, proefvoorstel, GMG FlexoProof, 1:1 sample en afkortingen bij plastieken draagtassen

9.1. Met matrijs (blokdruk, fotopolymeer) wordt een druksjabloon bedoeld die bij flexodruk gebruikt zal worden. De kosten hiervoor worden afzonderlijk gefactureerd. De matrijs wordt door de Verkoper bewaard, zodat die in geval van een terugkerende bestelling hergebruikt kan worden. De prijs daarvan is afhankelijk van aantal gebruikte kleuren, het afdrukgebied en het materiaal. De exacte prijs kan uitsluitend berekend worden op basis van de ontvangen afdrukgegevens en kan nog voordat de Overeenkomst afgesloten wordt bij de Verkoper aangevraagd worden. Indien de afdrukgegevens aan de Verkoper pas na het sluiten van de Overeenkomst bezorgd worden, zal het exacte bedrag na het verzenden van de bestelling gefactureerd worden, tenzij anders overeengekomen.

9.2. Proefvoorstel – Bij elke nieuwe bestelling die een nieuwe afdruk- of grafische gegevens bevat, verwerkt de Verkoper op basis van de mogelijkheden en beperkingen van de gekozen techniek en product een proefvoorstel uit. In de regel wordt geen proefvoorstel verwerkt bij herhaling van reeds goedgekeurde bestellingen. In de preview van een proefvoorstel wordt het maximale afdrukgebied van de geselecteerde techniek gesimuleerd. Worden hierbij zwaardere aanpassingen aangebracht, zoals grafische bewerking of het toevoegen van grafische elementen die de Koper niet verstrekt heeft, dan kan de Verkoper voor de tijd die nodig is voor een dergelijke verwerking een ​​toeslag van 500 CZK per uur in rekening brengen. Een proefvoorstel zal in een PDF formaat verwerkt en verzonden worden en dient om een goedkeuring van de Koper te bekomen i.v.m. de opstelling van afzonderlijke grafische elementen t.a.v. van een specifiek productformaat. Instemming hiermee is bindend en eventuele latere klachten worden niet aanvaard. Bij CMYK-afdrukken kan een proefvoorstel geen bindende kleurweergave bieden. Voor een correcte kleurweergave zal in zulk geval op aanvraag van de Koper een 1: 1 sample of GMG FlexoProof aangemaakt worden. Een Pantone-kleur kan in proefvoorstel aangeboden worden of kan ook door de Koper aangevraagd worden op basis van een Pantone-waaier. Als de Koper een GMG FlexoProof of 1: 1 sample goedkeurt, dan zal de productie hierop gebaseerd worden.

9.3. GMG FlexoProof wordt aangemaakt om de CMYK druktechniek bij een flexodruk aan de Koper ter goedkeuring aan te bieden. Het betreft een fysiek voorbeeld, waarbij vooral de kleur van elk grafisch element belangrijk is. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de Koper reeds op basis van de eerder toegezonden proefvoorstel de verdeling van de grafische elementen bevestigd heeft. GMG FlexoProof wordt geleverd op het opgegeven adres van de Koper. Als de Koper met het gegeven voorbeeld akkoord gaat, dan moet de Verkoper zich aan het voorgestelde kleurenschema houden. Als het kleurenschema op de bestelling wordt toegepast, dan heeft de Koper geen recht om de bestelling te weigeren.

9.4. Een 1:1 monster / 1:1 fysiek monster wordt alleen in overleg met de klant vervaardigd en wel indien sprake is van hogere kosten bij offset-technologie en bij flexografische printtechnologie bij de vervaardiging van producten van geweven en niet-geweven materialen, katoen en andere textielsoorten. Vervaardiging van het monster wordt aan de koper gefactureerd voor het vooraf afgesproken bedrag en met een leveringstermijn van 2-3 weken, tenzij anders overeengekomen. Het monster dient ter goedkeuring van de kleur, afmetingen, materiaal en gewicht van het materiaal en overige technische aspecten zoals de oppervlakteafwerking, het type en de uitvoering van de handvatten of andere printeffecten. Goedkeuring van het 1:1 monster bindt de verkoper tot levering van de goederen in een vergelijkbare specificatie als het monster en de koper tot aanvaarding van de goederen indien deze basisspecificatie volgens het goedgekeurde 1:1 monster werd nageleefd. Onder naleving van de specificatie wordt verstaan, dat de goederen er in principe hetzelfde uitzien als het monster en de afmetingen van de goederen zijn nageleefd. (Dit tast de productietolerantie niet aan). Eventuele afwijkingen in de constructie van de goederen, die niet van invloed zijn op de reële of verwachte bruikbaarheid van het product of het uiterlijk ervan vergeleken met het goedgekeurde monster niet wijzigen, worden niet beschouwd als niet-naleving van de specificatie van de goederen volgens deze paragraaf. Indien de verkoper op verzoek van de koper conform het bovenstaande een monster vervaardigt, worden hier altijd ten minste twee stuks van gemaakt. Elk van de partijen behoudt hiervan een goedgekeurd monster, dat schriftelijk wordt bevestigd door de partijen met vermelding van het bestelnummer. De koper neemt er nota van, dat het monster altijd met de hand wordt vervaardigd en in overeenstemming met het bovenstaande derhalve kan afwijken van de goederen, waarbij de specificatie van de goederen echter wel wordt nageleefd.

9.5. Afkortingen bij plastic tassen:

9.5.1.LDPE draagtas KL – plastic tas met uitgestanste handgreep zonder blokbodem

9.5.2.LDPE draagtas KL+D – plastic tas met uitgestanste handgreep en met blokbodem

9.5.3.LDPE draagtas ZUD – plastic tas met verharde uitgestanste handgreep en met blokbodem

9.5.4.LDPE draagtas ZU-D – plastic tas met verstevigde uitgestanste handgreep zonder blokbodem

9.5.5.LDPE draagtas NUD – plastic tas met vastgelaste handgreep, met blokbodem

9.5.6.LDPE draagtas NU-D – plastic tas met vastgelaste handgreep, zonder blokbodem

10. Beschrijving van de productietechnieken

10.1. Flexodruk (anilinedruk) is een afgeleide techniek voor hoogdruk. Het kan toegepast worden op de meest voorkomende verpakkingsmaterialen zoals bedrukken van plastic (LDPE), microtene (HDPE), papier, niet-geweven en geweven textielmaterialen, kartonnen dozen, plastic zakken of draagtassen. Flexodruk is ideaal voor maatwerk in grote productiehoeveelheid en ontwerpen die grote vlakken in zuivere kleuren, vette en cursieve opdrukken en motieven bevatten zoals CMYK prints. Deze techniek vereist een matrijs (zie Begrippenlijst).

Minimale oplage voor flexodruk is 5.000 stuks, tenzij anders vermeld.

10.2. Zeefdruk – Zeefdruk is een traditionele druktechniek die gebruikt wordt voor het bedrukken van reeds gemaakte producten, zoals promotionele draagtassen of shoppers. Voor deze druk kunnen kleuren rechtstreeks uit de Panton-waaier gekozen en gebruikt worden. Het afdrukgebied is beperkt en wordt altijd in het proefvoorstel getoond. Elke kleur wordt afzonderlijk op het oppervlak aangebracht. Hierdoor kunnen veelkleurige motieven soms lichte afwijkingen vertonen. De kracht van deze techniek is in de kleurintensiteit en goede dekking.

De minimale oplage voor zeefdruk is 500 stuks, tenzij anders vermeld.

10.3. Offsetdruk – Deze techniek wordt gebruikt op de materialen zoals papier of textiel. Het is onze beste druktechniek met de hoogste kwaliteit die verschillende oppervlaktebewerkingen toelaat, zoals lamineren, gedeeltelijke UV laminaat, 3D gedeeltelijke laminaat of reliëfdruk (embossing), alsook andere drukeffecten die naar wens van de klant aangepast kunnen worden. Bij geschenktassen en -dozen kan men ook het type, de kleur van de handgrepen kiezen en het materiaal, het gewicht en de grootte bepalen. Offsetdruk maakt bovendien full-size en complexe CMYK druk mogelijk en dat zowel aan de binnen- als buitenkant van het product.

De minimale oplage voor offsetdruk is 500 stuks, tenzij anders vermeld.

10.4. Digitaal printen – Digitaal printen gaat gepaard met zeer lage vaste kosten per drukopdracht. Deze techniek is geschikt voor bedrukking van plastic en papier en voor zowel kleinere oplages als gepersonaliseerd drukwerk in afwijkende formaten. Voor digitaal printen wordt steeds een witte achtergrond gebruikt. Voordeel is in een zeer gepersonaliseerd eindresultaat, want elk product kan een ander grafisch motief hebben.   

De minimale oplage voor digitaal printen is 500 stuks, tenzij anders vermeld.

11. Productiemogelijkheden, aantallen en afwijkingen bij afzonderlijke technieken

11.1. Algemene tolerantie in het aantal geproduceerde stukken

11.1.1. Flexodruk:

 • 5 000 – 99 000 stuks: +/- 10 %,
 • 100 000 stuks en meer: +/- 5 %

11.1.2. Zeefdruk: zonder beperking

11.1.3. Offsetdruk: +/- 10 %

11.1.4. Digitaal printen: +/- 10 %

11.2. Andere algemene toleranties en afwijkingen bij flexodruk

11.2.1. Producten van plastic (LDPE) en HDPE

Bij flexodruk worden de voor- en achterkant naast elkaar afgedrukt. Tussen beide zijden is een opening van ca. 1,5 mm, die na het lassen geheel of gedeeltelijk verdwijnt. Bij bedrukking op LDPE en HDPE kunnen minuscule witte lijntjes ontstaan. 

Op gekleurde foliën kan enkel zwarte, gouden of zilveren kleur gedrukt worden. Bij een afdruk op een transparante folie is het raadzaam om het gewenst motief eerst op een witte achtergrond te drukken. Bij deze druktechniek kunnen fijne afwijkingen tussen de witte achtergrond en het afgedrukte motief ontstaan.

11.2.1.1. Plastic tassen, zakjes en zakken (LDPE)

 • Dikte: +/- 4 %
 • Breedte kan met 5 tot 10 mm smaller zijn
 • Hoogte kan 5 tot 10 mm langer zijn
 • Hoogte van een blokbodem: +/- 5 mm
 • Plaatsing van een uitgestanste handgreep: +/- 5 mm in horizontale en verticale richting

11.2.1.2. Plastic tassen, zakjes en zakken (HDPE)

Foliedikte: +/- 0,005 mm

· Breedte kan 5 tot 10 mm smaller zijn

· Hoogte kan 5 tot 10 mm kleiner zijn

· Plaatsing van een uitgestanste handgreep: +/- 5 mm in horizontale en verticale richting

11.2.2. Papieren producten – Afhankelijk van het geselecteerde materiaal kan bij GMG FlexoProof het kleurenschema enigszins van de proefvoorstel afwijken. De basiskleur van de tassen beïnvloedt de tint van de afgedrukte kleur. Bij flexodruk kunnen op wit papier lichtere kleurtinten gebruikt worden, terwijl bij het bruine natuurlijke papier meer donkere tinten tot hun recht komen. De Koper wordt geacht om er rekening mee te houden dat er vanwege het geselecteerde type van het papiermateriaal bij flexodruk lichte afwijkingen van de gewenste kleur kunnen optreden. 

11.2.2.1. Papieren draagtassen, doosjes, zakjes en kartonnen dozen 

· Breedte-, diepte- en hoogteverschillen kunnen naargelang de grootte van het product +/- 2–10 mm bedragen;

· Het gewicht van papier of karton kan met o +/- 5–10 % afwijken naargelang het soort en kwaliteit van het materiaal. 

11.3. Er dient in acht genomen te worden dat het lamineren de kleur van het geprinte materiaal onder de lamineerlaag kan beïnvloeden. De Verkoper kan hierdoor niet aansprakelijk gesteld worden voor de kleur van de afdruk. De kleurproef wordt gebaseerd op de GMG FlexoProof of een 1: 1 sample dat al dan niet tegen een bepaald bedrag aangeboden kan worden, afhankelijk van de marketingstrategie van de Verkoper.

11.4. Bevat een eco-folie (HDPE- of LDPE) oxo-additieven, dan is het niet mogelijk om de levensduur van het materiaal te garanderen. De ontbinding van dit materiaal begint namelijk vrijwel onmiddellijk na productie als gevolg van oxidatie, warmte en licht. Het betreft dus een instabiel materiaal met een houdbaarheid van één, maximum twee jaar, mits bij juiste opslag. 

11.5. Het is raadzaam om nog voor het sluiten van de Overeenkomst kennis te nemen van de eigenschappen van de beschikbare materialen. Hiervoor kunnen op aanvraag samples verschaft worden die de specifieke kenmerken van het eindproduct en bedrukking weergeven, die eventueel niet in de Overeenkomst vervat zijn. Het is van belang dat het verlangde eindproduct eigenschappen zal hebben die in overeenstemming zijn met de aard ervan (bijv. belastbaarheid, handgreepontwerp, variatie in de afdrukkwaliteit met verschillende druktechnieken, materiaalkwaliteit, e.d.).

12. Diverse bepalingen

12.1. Aan vorderingen waarop de Verkoper recht ontleent, dient steeds voldaan te worden. De goederen mogen niet als onderpand gebruikt worden. 

12.2. De Verkoper kan een vordering met alle bedragen die uit de factuur voortvloeien aan een factoringdienst (debieteurenbeheer) overdragen. In dergelijk geval dient de Koper de betaling volgens de richtlijnen van de Verkoper naar de rekening van de factoring over te maken. De verplichting van de Koper wordt beëindigd door de betaling die gedaan is aan desbetreffende factoringdienst. Alle noodzakelijke informatie (zoals bank, rekeningnummer, kennisgeving over het gebruik van factoringdiensten) zal op de factuur vermeld worden. De Verkoper heeft het recht om factoringdiensten te gebruiken zonder dat de toestemming van de Koper hiervoor nodig is. De beslissing van de Verkoper om factoringdiensten al dan niet te gebruiken wordt niet bepaald door het betalingsgedrag van de Koper.

12.3. De Verkoper kan een kredietverzekering aanvragen inzake betaling van de factuur.

12.4. Op basis van zakelijk verkeer kan tussen beiden partijen toegang worden verleend tot informatie die met betrekking tot de andere partij als vertrouwelijk beschouwd kan worden (hierna te noemen: ‘Vertrouwelijke informatie’). De partijen verplichten zich ertoe om ten aanzien van de Vertrouwelijke informatie van de andere partij zwijgzaamheid te bewaren. De zwijgzaamheid kan uitsluitend opgeheven worden om redenen die nodig zijn voor de uitvoering van verplichtingen uit hoofde van individuele contracten.

13. Slotbepalingen

13.1. De partijen zijn verplicht elkaar te informeren over alle feiten, die van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle voorafgaande afspraken, hetzij schriftelijk of mondeling, die niet uitdrukkelijk in de bestelling zijn opgenomen, volledig door de bestelling worden vervangen.

13.2. De Verkoper is enkel aansprakelijk voor dergelijke schendingen van het contract die rechtstreeks het gevolg zijn van zijn handelwijze.

13.3. Indien de Verkoper een onopzettelijke schade ten aanzien van de Koper veroorzaakt, komen de partijen overeen om het potentiële nadeel voor de Koper te beperken tot de betaling van één derde van de aankoopprijs, exclusief btw.

13.4. De informatie-uitwisseling zal voornamelijk via e-mailcommunicatie verlopen. Als de partijen kiezen voor schriftelijke papieren correspondentie, zal deze gezonden worden naar officiële en openbaar beschikbare adressen. Als er in de beschikbare openbare registers meerdere adressen voorkomen, dan wordt aangenomen dat elk van deze adressen geldig is en voor correspondentie gebruikt kan worden.

13.5. Door de Overeenkomst te sluiten, geeft de Koper aan de Verkoper het recht om naam en logo van de Koper op bestelde producten voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken, evenals de publicatie van foto's en video's op de website, sociale netwerken en in persmateriaal, alsook het verstrekken van samples en promotiemateriaal aan derden en het gebruik van bedrijfsnaam van de Koper bij zakelijke onderhandelingen.

13.6. De Verkoper behoudt zich het recht om enkele producten bij zich te houden met het oog op herhaalde uitvoering van de bestelling, eventuele reclamatie of voor presentatiedoeleinden. Deze stukken worden niet bij de Koper in rekening gebracht.

13.7. De contractpartijen zijn overeengekomen dat voor het beslechten van geschillen die voortvloeien uit de Voorwaarden, de rechtbank volgens de statutaire zetel van de Verkoper gekozen wordt. Juridische betrekkingen bij hiaten vallen onder de Tsjechische wetgeving.

13.8. Als een of meerdere onderdelen van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, ongeldig, niet bindend of niet-afdwingbaar is; of als de Overeenkomst niet aan de nodige wettelijke vereisten zou voldoen, zal dit op generlei wijze de geldigheid, effectiviteit of afdwingbaarheid van de rest van deze Overeenkomst beïnvloeden. Indien nodig zullen de contractpartijen een dergelijk ongeldig of niet-uitvoerbaar of ontbrekend deel onverwijld vervangen of aanvullen met geldige, effectieve en afdwingbare bepalingen, zodat de inhoud van deze Overeenkomst behouden blijft.

13.9. Contactgegevens van de Verkoper:

13.9.1. Zetel en facturatiegegevens :

Fine Pack SE, Za Potokem 46/4, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, KvK: 064 34 941, BTW-nr: CZ06434941

13.9.2. Vestiging :

Fine Pack SE, se sídlem Za Potokem 46/4, 106 00 Praha 10 – Záběhlice;

13.9.3. Web:

https://www.finepack.com/

13.9.4. E-mail:

info@finepack.com

13.9.5. Telefoon:

+420 732 111 001

13.9.6. Datamailbox:

d94rcqi

13.10. De Voorwaarden zijn geldig vanaf en treden in werking op 01-09-2018.


[C1] This conditional sentence lacks a consequence (main clause).

ie. If a certain condition is true, then a particular result happens.

If the Buyer is late … or if the Buyer has not been granted …, + main clause.

Check against the original language. There may be multiple issues in this sentence.